Information i English

Ny fiskeforskrift lar vente på seg:

Uakseptabelt med uforutsigbare rammer

 

Norske Lakseelver har sendt brev til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim om prosessen og forslaget til forskrift om fiske etter anadrom laksefiske i elv og sjø. For å sikre best mulig forutsigbarhet er det helt avgjørende at villaksministeren fastsetter forskriftene for 2012 så raskt som mulig. Det er viktig for norske elver at fiskereglene blir fastsatt så tidlig som mulig for å kunne ha en vare å tilby på markedet. Slik situasjonen har vært de siste årene med årlige reguleringer og uvisshet om når fiskereglene blir fastsatt, har dette ført til at sportsfiskere har søkt fiskelykken i utlandet.

FKD bremser prosessen

Årets reguleringsprosess har avdekket flere svakheter knyttet til åpenhet, medvirkning og samordning av fiske i elv og sjø, som vi ber villaksministeren om å rydde opp i. Det må utformes spilleregler og kriterier for hva som skal til for at departementer uten myndighet for villaksen kan involvere seg i reguleringsprosessen. Det er helt uakseptabelt når Fiskeri- og kystdept. får holde sine innspill unntatt offentlighet. Dette bryter klart med retningslinjene til NASCO om en åpen demokratisk prosess i regulering av fiske og er ikke en demokratisk nasjon som fronter åpenhet i forvaltningen, verdig. Ut fra erfaringer fra tidligere reguleringsprosesser (bl.a. 2008 og 2010) har vi registrert en økende grad av innblanding fra FKD på detaljnivå i laksereguleringene. Det bekymrer oss at FKD ikke har en helhetlig tilnærming til reguleringen, og ikke forholder seg til nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Urimelig byrdefordeling elv-sjø

Slik forslaget fra DN fremstår, er det en tydelig skjevhet i forhold til vurdering av byrdefordeling mellom elv og sjø, der sjølaksefisket foreslås utvidet i områder hvor laksefisket i elv er redusert svært mye for å styrke laksebestandene. Dette gjelder spesielt i Trondheimsfjorden, hvor laksebestandene bl.a. i Verdalselva, Steinkjervassdraget og Skauga trenger økt beskyttelse. Et annet eksempel er. Namsenfjorden hvor det allerede i fjor var en stor økning i sjøfisket, mens elvefisket ble ytterligere redusert.

Vi forventer at Solheim tar et nasjonalt og internasjonalt ansvar for villaksbestandene ved å redusere omfanget av sjølaksefisket med garn (kilenot og krokgarn) ned til et nivå som sikrer robuste laksebestander. Vedlagte tabell gir en god og oversiktlig fremstilling av forskjellene i laksefiske i sjø og elv, og vil kunne bidra til å lette arbeidet med å fastsette endelig reguleringsforskrift for anadrom laksefisk fra 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatert: