TEMAGyrodactylus salaris
Desinfisering av fiskeutstyr
Lakseoppdrett
Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag
Fang og slipp
Verdien av laksefiske
Kalking
Fangststatistikk
Fiskeforskrifter
Foredrag
Fisketurisme
Lokal driftsplanbasert forvaltning
Kultivering
Vassdragsregulering
Laksefiske på Island
Laksefiske i Skottland

 

 

Information i English
 
 
 

Pressemelding fra Norske Lakseelver 06.03.12:

Riksrevisjonen: Miljøfiendtlig oppdrettsnæring, behov for nytenking og omfattende forandring

Riksrevisjonen har undersøkt i hvilken grad statusen og utviklingen i havbruksnæringen er i tråd med det nasjonale målet om å være bærekraftig og miljøtilpasset og om myndighetenes virkemiddelbruk og oppfølging er effektiv og tilstrekkelig.

Riksrevisjonen påpeker:

 • Mangel på vurdering av samlet miljøbelastning når oppdrettstillatelser vurderes
 • Behandling av oppdrettssøknader har ikke vært tilpasset målene om miljøtilpasset og bærekraftig havbruksnæring slik Stortinget forutsetter
 • Stabil rømmingssituasjon de siste 20 år reiser spørsmål om FKD og MD har tatt i bruk hensiktsmessige virkemidler
 • Sykdoms- og lusesituasjonen er alvorlig og ikke bedret siden år 2000
 • Tiltakene mot lakselus synes ikke å ha redusert luseproblemets omfang
 • Det reises spørsmål om FKD har innført tilstrekkelig restriktive tiltak mot lus og sykdom
 • Miljøundersøkelsene av oppdrettslokalitetene er ikke tilpasset dagens anlegg og lokaliteter
 • Biomassekontrollen til næringen er mangelfull
 • Veksten i norsk havbruksnæringen bryter med Stortingets forutsetninger for miljøtilpasset vekst.
 • Miljøutfordringene krever vesentlige endringer i havbruksforvaltningen

Slik Norske Lakseelver leser Riksrevisjonens dom er det behov for omfattende forandringer.  Riksrevisjonen etterlyser, slik Norske Lakseelver lenge har gjort, vesentlige tiltak fra myndighetenes side. Oppdrettsindustrien har for lenge, og i for stor grad fått lov til å styre seg selv. Vi har i 2011 sett myndighetskrav knyttet til påbud om bruk av lukkede enheter til lusebehandling, og innføring av maksimumsgrense for antall fisk i hver oppdrettsenhet (200.000). Nå må vi få plass regler knyttet til:

 1. merking av oppdrettslaks som muliggjør sporing tilbake til rettmessig dyreeier
 2. krav om lukket teknologi som reduserer faren for utveksling av parasitter og andre potensielt sykdomsfremkallende organismer
 3. tvungen miljøavgift som sikrer opprydding av miljøskader i tråd med fagdirektoratenes anbefalinger

Det er også på høy tid at akvakulturlovens § 9 som åpner for tilbaketrekking av oppdrettstillatelser tas i bruk når luse- og rømmingssituasjonen tilsier at oppdrettsnæringens samlede effekt på miljøet er for stor.

Kontaktpersoner Norske Lakseelver:

Torfinn Evensen, generalsekretær: torfinn@lakseelver.no , 45021637
Erik Sterud, fagsjef: erik@lakseelver.no , 99259859

 

 

 

 

 

 

Relatert: