Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
07:54
20:37
01:43
14:21

Nasjonalt laksvassdrag i truet nasjonal laksefjord

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men fjorden trues av det vedtatte gruvedeponiet fra Engebøfjellet.

nausta_hovefossen_1.png

Hovefossen i Nausta
Hovefossen er en flott fiskeplass. Valdet er delt i en sone på oversiden av fossen og en på nedsiden. I selve fossen er det laksetrapp. - Foto: Pål Mugaas

Nausta er en ettertraktet elv for sportsfiske etter laks og sjøørret. Den laks- og sjøørretførende strekningen er på 12,4 km. På denne strekningen er det to fosser, Naustdalsfossen, som ligger 1,5 km ovenfor grensa mellom elv og sjø, og Hovefossen, som er 2,9 km lenger oppe i elva. I Naustdalsfossen stanser fisken gjerne en stund etter oppvandring fra sjøen. Fisken passerer lettest fossen ved relativt lav vannføring. Den attraktive fiskeplassen nedenfor fossen er bortleid på langtidskontrakt.

Den opprinnelige anadrome strekningen ovenfor Naustdalfossen var på bare 2,9 km - opp til Hovefossen. Her ble det bygget en laksetrapp i 1975. Anadrom fisk kunne da passere Hovefossen og gå videre åtte kilometer oppover til Kallandsfossen. På dette strekket er det fine gyte- og oppvekstområder og smoltproduserende areal er.

Det planlegges nå en fisketrapp i Kallandsfossen. Dette vil gi ytterligere fire kilometer med produktivt areal for laks og sjøørret.

Nausta er et relativ stort Vestlandsvassdrag med et nedbørfelt på 277 km2. De høyestliggende delene av vassdraget ligger mer enn 1300 meter over havet, og det finnes flere større innsjøer opp mot 900 m.o.h. Nedenfor Vonavatnet (466 m.o.h) er det imidlertid ingen større innsjøer som demper flommer.

Det er få menneskeskapte negative påvirkningsfaktorer i vassdraget og forvaltningen av fisket, sammen med utviklingen av trusselfaktorer i kystsonen og overlevelsesforhold i havet er viktig for langsiktig bestandsutvikling