Otra Laxefiskelag har sammen med VJSFF-ungdomsgruppa lagt ut gytegrus i Lundebekkens øvre del(Goliveien) og Kjeksebekken.

Resultater fra Kjeksebekken, Andel årsyngel laks bekrefter vellykket oppgang av laks og gyting høsten 2018
Bestandsundersøkelser

Otra Laxefiskelag har igjen utført El-fiske av ungfisk i sidebekkene. (dette har vært utført på samme måte de siste16 år).

Kalking

Det har i år igjen blitt analysert gjeller fra ungfisk i anadrom del av Otra og sidebekker.

Det har vært en fin fiskesesong i Otra, med varierende vannføring og gode fiskeforhold gjennom hele sommeren.  Vi var tidlig i sesongen bekymret ...

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Otra i 2018

Gytegroptelling med drone i Otra 2017