Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Pliktig organisering

I forbindelse med kravet om pliktig organisering av alle grunneier i laksevassdrag, har Norske Lakseelver samlet alle nødvendige dokumenter for elveeierlagene.

 

Maler for organisasjonsarbeid og høringer

Maler og standarder for forvaltningslagets drift

Organisasjonshåndboka til Norske Lakseelver
PDF icon organisasjonshandbok_nl_februar_2019.pdf

Driftsplanarbeid i lakse- og sjøørretvassdrag

PDF icon nl_driftsplan_for_lakse-_og_sjoorretvassdrag_2018.pdf

 

Vassdragregulering og revisjonsarbeid

Mal for revisjonshøring i vassdrag.

Fil mal_nl_horingsuttalelse_vilkarsrevisjon_v14feb_2019.docx

Fil mal_nl_horingsuttalelse_vilkarsrevisjon_v14feb_2019.docxPDF icon oekologiskeforholdivassdrag2006.pdf

 

Organisasjon 

Årsmeldinger Norske Lakseelver

Årsmelding 2018 for Norske Lakseelver.

Årsmelding 2016 for Norske Lakseelver.

Tidligere Årsmeldinger for Norske Lakseelver.

 

Gjeldende arbeidsplan for Norske Lakseelver (2018-2020)

PDF icon arbeidsplan_norske_lakseelver_2018-2020.pdf

Tidligere arbeidsplaner

PDF icon arbeidsplan_2016-2018_-_vedtatt_pa_landsmote_230516.pdf

 

---- Juridiske utredninger

PDF icon fauchald-utredning-produksjonsomr-villaks.pdf

 

--- Forskningbasert kunnskap

VItenskapelig råd for lakseforvaltning kartlegger og overvåker norske lakseelver. De gir ut årlige statusrapporter og vurderer trusselbildet.

Havforskningsinstituttet overvåker påvirkningen fra oppdrettsindustrien på villaks og andre marine organismer. Herunder rømt oppdrettslaks og lakselus.

CEDREN forsker på fornybar energi - deriblant kraftverk i elver.

NORCE (Tidligere UNI Miljø) kartlegger og analyserer elver og forsker spesielt på effekter av flom og flomsikring.