Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Velkommen til laks- og sjøørret-fiske i Lærdalselven 2019

Du er nå registrert for fiske i den angitte strekningen for den angitte perioden, ref. melding mottatt på sms. (PS!: Dersom du også skal fiske i en annen strekning i samme periode, må du registreres i denne også!)

Rolf Bjørum, administrator Scanatura LÆRDALSELVI  / MANdag 27.MAI 2019.

PDF:PDF icon vekommen_2019_laerda_ny.pdf

Denne registreringen er personlig, den følger deg som fisker, og kan ikke overdras eller deles med andre.
Registreringen danner grunnlag for rapportering av fangst, merker, etc. gjennom Scanatura(Inatur) systemet, og gir Lærdal Elveeigarlag, som det lokale forvaltningsnivå, det nødvendige grunnlag for å utøve kontroll og fremlegge fangsstatistikk. Nasjonale og lokale regler for vassdraget skal respekteres og overholdes.

FØR FISKET STARTAR:

- Gjør deg kjent med årets fiske- og redkapsregler!  Se eget dokument/nettside.

- Fiskeravgift for anadrom laksefisk skal være betalt, og gyldig kvittering må takast med under fiske. Betales på nett; 

- Fiskar skal være registrert i Scanatura fangstrapporteringssystem, og på hver av de strekninger som det skal fiskes! Registrering skal utføres av eller i samråd med elveeigar/utleigar, og registreringsbevis i papir eller digitalt skal kunne forevises ved kontroll.  Ha ditt registreringsnummer tilgjengelig.
- Fiskeutstyr, vadere, etc. skal være desinfisert! Desinfisering vert utført hos utleigar eller ved ulike stasjonar. Desinfiseringsbevis skal takast med i elvi, enten som kvittering eller registrert ”desinfisering godkjent” på fiskerens fiskernummer i Scanatura. (PS! Husk også desinfisering ved avreise!)
- Gjør deg kjent med rapporteringsrutinene i Scanatura. Mobiltelefon må takast med i elva av fiskar (eller av kleppar/fiskefølge), for fortløpende å kunne rapportere fangst. Om fisk er avlivet skal fangstrapport/-kvittering kunne fremvises kort tid etter at fisken er landet.


HUSK Å RAPPORTERE ALL FANGST, BÅDE FANGET OG GJENUTSATT FISK, og fortrinnsvis med en gang direkte fra elven!  

Pass på å rapportere på riktig kortnummer for den strekningen fisken er fanget.
Fangstrapportering kan gjøres på følgende måter:

- www.laerdalselvi.no, klikk FANGSRAPPORTERING i menylinjen øverst.
- www.scanatura.no, velg Laksefiske - Registrere fangst (Link sendt på e-post)

Rapporteringsrutinen fungerer godt for håndholdte enheter.

Her finner du tips om gjenutsetting av laksefisk.


KRAV og TIPS:
- Gjer deg kjend med god praksis for skånsom kroking (varsom med dypt- og saktegående), kamp (unngå for spinkel redskap), og gode rutiner for handtering av fisk ved landing og gjenutsetting. Ved gjenutsetting, hold fisken mest mulig i vannet, i hoven, og minst mulig direkte håndtering. Fisken må ikke løftes etter halen. Gi fisken god tid til å hente seg inn før den slippes.

- Vi oppfordrer til å gå to og to som har kontakt på elven, slik at en kan hjelpes ad ved landing, avkroking og gjenutsetting. Benytt skånsom hov med heklet knuteløst nett, gjerne gummiert, og bruk gjerne gummihanske. Benytt kroktang for å løsne krok skånsomt fra kjeften.
- Merk stangen fra korkenden med lengdemål med tapemerker for enkel bedømming av fiskens lengde/størrelse før den settes tilbake, spesielt for å vise minste-/maksimumsmål for sjøørret (45cm / 60cm), eller ved praktisering av maksimumsmål for hannlaks på 80 cm.

- I en tid hvor laksebestanden er under gjenoppbygging, oppfordres det til også å sette ut hannlaks over 80 cm. En vil da skåne de største førstegangsgyterne og de meget verdifulle flergangsgyterne. Ved svak oppgang vil dette bli krav fra midtsesongevaluering.

- Gjør deg kjent med art og kjønnsbestemmelse, samt forholdet lengde og vekt typisk for Lærdalslaks og -sjøørrett.

- Se etter fang- og slipp merke i ryggfinnen (VIKTIG - Ta bilde av merkenummeret og noter nummeret i Scanatura (egne felt). Kan være gjenfangst av fisk merket i tidligere sesonger! Dusør!)

- Se etter klippet fettfinne og eller arr bak i buken. (Fisken kan bære et akustisk merke inne i buken. Dersom arr skal fisken avlives og merke hentes ut, nummeret rapporteres i Scanatura og leveres til utleigar. Dusør!)
- Fisk som er kroket lang ned i svelget og som blør fra gjellene, uansett kjønn og størrelse, SKAL avlivast og rapporterast som fanga i Scanatura og hunnlaks spesielt rapporteres til elveeier straks!
- Ved fotografering, ikke hold fisken ute av vannet mer enn strengt tatt nødvendig (sekunder), og vær varsom med å klemme i buken bak brystfinnene. Ta helst bilder hvor fisken fortsatt befinner seg i vannet.

- Husk å ta skjellprøve av avlivet fisk, all laks og stor sjøørret.

TIDSRIKTIG RAPPORTERING:

Det stilles krav til tidsriktig innrapportering av fangst. Utleier eller den han/hun har oppnevnt, skal om nødvendig bistå med rapportering av fangster og evt. innredigering av detaljer/bilder knyttet til enkeltfangster. Utleier er ansvarlig for å følge opp at alle fiskerne rapporterer all fangst forløpende, og at rapporteringen kvalitetssikres på ukesbasis slik at samlet fangst er à jour og tilgjengelig for styret i Lærdal Elveeigarlag hver mandag morgen.

 

VEL MØTT OG SKITT FISKE!