Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Ny veileder om kantvegetasjon

NVE har sett behov for en avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen. De har derfor kommet med en ny veileder.

elverestaurering_kantvegetasjon_2.jpg

Skjul for fisk
Under tett kantvegetasjon finnes ofte mye fisk – både voksne og ungfisk. - Foto: Ulrich Pulg

Kantvegetasjonens betydning i landskapet gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak i kantvegetasjonen. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. Regelverkene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater.

I korte trekk

 • Grunneier er ansvarlig for å opprettholde kantvegetasjonen.
 • Kommunene skal ivareta kantvegetasjonen gjennom sin planlegging
 • etter plan- og bygningsloven.
 • Kommunen skal fastsette bredde på kantvegetasjonen når noen
 • krever det.
 • Kommunen skal ivareta kantvegetasjonen i sin behandling av saker
 • etter forskrift om nydyrking.
 • Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet
 • om kantvegetasjon.
 • NVE følger opp brudd på vannressurslovens bestemmelser
 • om kantvegetasjon.
 • NVE er klageinstans for fylkesmannens vedtak.

 

Veilederen kan lastes ned her.PDF icon kantvegetasjon_veileder_2_2019.pdf